دانشمندان توانستند واکنش گیاهان به نور را تغییر دهند

تغییر رفتار حساسیت گیاهان به نور

این دو گیاه از یک نوع بذر هستند و در یک شرایط محیطی قرار داشتند. اما یکی‌ از اینها خیلی زود برگ درآورده و دیگری فقط قد کشیده است.
گیاهان به نور حساسند. وقتی بفهمند زیر سایه افتادند، سعی می‌کنند در ارتفاع از بقیه گیاهان همجوار سبقت بگیرند تا به نور برسند. محققان، ژنی که این حرکت رو شروع می کند را پیدا کرده اند و غیرفعالش کردند. گیاه سمت راست که برگ باز کرده است، گیاهی است که ژن مربوطه آن خاموش شده است و برای همین برای نور مسابقه نداده و از همون ابتدا برگ تولید کرده است.

رشد هدفمند و در نتیجه برداشت بیشتر

با صنعتی کردن این قابلیت می شود تراکم بذر در مساحت رو بیشتر کرد، و در این حالت چون قرار نیست گیاهان برای رقابت با هم، قد بکشند و فتوسنتز رو خرج کاری کنند که در جهت تولید محصول کشاورزی نیست، حجم برداشت از مزرعه بیشتر میشود.

نهال Arabidopsis با رشد تیره (چپ) و روشن (راست) در تاریکی

دانشمندان متوجه شده اند که گیاهان چگونه به نور واکنش نشان می دهند و می توانند این تغییر ژنتیکی را برای افزایش رشد غذا تغییر دهند. این کشف می تواند به افزایش عرضه غذا برای جمعیت در حال گسترش دنیا از طریق کشاورزی بهینه کمک کند.

با توجه به اینکه این موضوع علمی و کاملا تخصصی است در حال حاضر مقاله اصلی را ترجمه نکردیم و لینک متن انگلیسی آن را در اینجا قرار می دهیم تا اگر تمایل داشتید مطالعه کنید.


Scientists can switch on plants’ response to light

فهرست مطالب